ANUNT SELECTIE EXPERT CONSILIER

ANUNȚ SELECȚIE

1 Expert consiliere implementare planuri afaceri

 

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru urmatorii experti:

– 1 Expert consiliere implementare planuri afaceri, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “CES Consolidarea Economiei Sociale (POCU/449/4/16/127794);

Orasul Rupea, în calitate de Beneficiar și Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de partener, implementează proiectul “Ces-Consolidarea Economiei Sociale”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.

Proiectul „CES Consolidarea Economiei Sociale” se derulează incepand cu data de 02 septembrie 2019 și are ca obiectiv general, consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Nord – Est și Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Procedura de selecție în vederea contractării expertilor se derulează pentru următoarele posturi:

 

Pozitiile de experți din cadrul proiectului    Studii Cerinte privind experienta profesionala solicitata
1 Expert consiliere implementare planuri afaceri Studii universitare absolvite Vechime profesionala specifica peste 5 aniExperienta specifica de gestionare a unei afaceri/gestionare de bugete /dezvoltare afaceri/consiliere management

 

Aplicanții sunt în mod obligatoriu încadrați profesional în structurile din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures), Sud Muntenia (judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita) si Nord Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava, Neamt, Vaslui).

Durata estimata a contractului este de:

Ø  pentru Experti consiliere implementare planuri afaceri – 6 luni, cu un total de 84 de ore/luna.

 

Poate participa la concursul organizat pentru contractarea expertilor, orice persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite în Ghidul Solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

 1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs:
  1. Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
  2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Îndeplinește condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor concursului;
  5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor din prezenta funcție;
 2. Condiții specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de Expert consiliere implementare planuri afaceri stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate in anunt: vechime profesionala specifica de minim 5 ani, studii superioare absolvite, experienta specifica de gestionare a unei afaceri/gestionare de bugete /dezvoltare afaceri/consiliere management.

3.      Atribuții principale:

Ø  Expert consiliere implementare planuri afaceri

– este responsabil pentru consilierea a minim 7 persoane care au castigat planurile de afaceri in

cadrul concursului organizat in proiect;

– asigura consiliere individuala adaptata nevoilor pentru cele minim 7 persoane care vor infiinta noile intreprinderi;

– elaboreaza o Strategie de dezvoltare pentru fiecare Plan de Afaceri de care este responsabil;

– elaboreaza lunar o Fisa de consiliere individuala pentru fiecare din cele 7 persoane gestionate;

– asigura pentru cele minim 7 persoane cu planuri de afaceri castigatoare: consiliere in domeniul antreprenoriatului (management general); consiliere cu privire la identificarea de piete de desfacere; consiliere in domeniul marketingului; consiliere juridica; consiliere in domeniul managementului resurselor umane; consiliere in domeniul financiar-bancar;

– ofera informatii specifice in domeniul economiei sociale;

– participa la elaborarea Planului de sustenabilitate pentru cele minim 7 intreprinderi noi infiintate;

– elaboreaza minim 1 fisa de proiect.

 

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea posturilor de Expert infiintare-monitorizare microganturi si Expert consiliere implementare planuri afaceri:

 

 • Cererea de înscriere la concurs adresată reprezentantului Legal al Partenerului – GAL Transcarpatica (cererea va cuprinde denumirea postului pentru care candideaza – de exemplu: Expert infiintare-monitorizare microganturi sau Membru juriu reprezentant al mediului de afaceri local sau Expert consiliere implementare planuri afaceri;
 • Copia actului de identitate sau orice alte documente care atesta identitatea (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copia documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copie documente doveditoare vechime profesionala specifica în muncă (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Curriculum vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, cu menționarea postului vizat;
 • Copie documente justificative experiență în domeniul vizat:experienta specifica de gestionare a unei afaceri/gestionare de bugete/dezvoltare afaceri/consiliere management.

Vă informăm că Gal Transcarpatica va utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării selecției de membri juriu. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Gal Transcarpatica a implementat măsuri tehnice și organizatorice prin care este asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale.

 

Modalitatea de depunere și verificare a candidaturii
1. Transmiterea documentelor la adresa de email: transcarpatica.gal@gmail.com (în cc:

emailul persoanei de contact), cu denumirea

 EXPERTCONSILIERE CES127794 sau depunerea acestora la sediul Asociatiei Gal

Transcarpatica: Str. Valea Grajdului, nr. 2, Comuna Bran, județul Brașov, intre

orele 09:00 – 17:00.

2. Perioada de depunere a candidaturilor: 5 martie – 12 martie  2021, ora 1600. Fiecare aplicație va primi un număr de inregistrare, care va fi comunicat fiecarui participant in parte.
3. Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi afisat pe site-

ul proiectului si comunicat individual pe emailul fiecarui participant in data de 15 martie 2021 orele 1600.

4. Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un

interviu organizat  la sediul Gal Transcarpatica sau telefonic, in perioada 15-22 martie 2021(planificarea va fi stabilita in functie de disponibilitatea persoanelor

selectate).

5. Rezultatele finale ale selecției membrilor juriului vor fi afisate pe site-ul proiectului in data de 23 martie 2021, dupa ora 1600.

 

 

Persoana de contact: Coordonator Partener 1 Nan Ioana Magdalena

Email: transcarpatica.gal@gmail.com;

Telefon : 0766.054.445