GHID PENTRU ÎNTREPRINDERILE SOCIALE

GHID pentru întreprinderile sociale (ÎS) & întreprinderile sociale de inserție (ÎSI)în conformitate cu Legea nr. 219/2015privind economia socială și Hotărârea Nr. 585/2016  pentru aprobareaNormelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015  privind economia socială.

Descarcă GHID pentru întreprinderile sociale (ÎS) & întreprinderile sociale de inserție (ÎSI )în format PDF

 

Ce sunt întreprinderile sociale?

 

Întreprinderile sociale sunt persoane juridice de drept privat care dovedesc că respectă, conform  actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale  prevăzute în lege.

Definiția economiei sociale: economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate  independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei  colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a  persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea  de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile economiei sociale sunt:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei  sociale;
f)  personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile  publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor  de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

 

Cine poate fi întreprindere socială (Î.S.) și întreprindere  socială de inserție (Î.S.I.) și ce documente sunt necesare  pentru a dovedi această calitate?

 

Categorii de persoane juridice de  drept privat care pot fi Î.S. și Î.S.I. Actele de înființare și funcționare prin care persoanele juridice de drept  privat dovedesc faptul că au scop social și respectă principiile și criteriile E.S. pentru a se atesta ca ÎS sau certifica ca ÎSI:
Societățile cooperative de gradul I Actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul  Național al Registrului Comerțului;
Cooperativele de credit Statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca  Națională a României potrivit Ordonanței de Urgență a  Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi  adecvarea capitalului, cu modificările și completările  ulterioare;
Asociații și fundații Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere  în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei  în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la  asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale  salariaților Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere  în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei  în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu  prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la  asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
Casele de ajutor reciproc ale  pensionarilor Actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în  Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei  circumscripție își au  sediul, în conformitate cu prevederile  Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  cu modificările și completările ulterioare;
Federații Statutul și certificatul de înscriere în Registrul Federațiilor aflat la  grefa tribunalului în circumscripția căreia federația urmează să își  aibă sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului  nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și  completările ulterioare;
Uniunile persoanelor juridice Statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;
Alte categorii de persoane juridice de  drept privat Actul de înfiinţare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare  sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului  Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul  Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul și dovada  personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept  privat.

Cine poate dobândi statutul de întreprindere  socială?

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevazute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere  socială, dacă actelele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează  faptul că:

 • activitatea desfășurată are scop social;
 • respectă principiile economiei sociale;
 • respectă următoarele criterii:
  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe  întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare  echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

 

Care este procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială?

Este simplu!

Persoanele juridice de drept privat trebuie depună sau să transmită prin postă cu confirmare  de primire la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului  București, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea atestatului completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la  normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia socială sau,  după caz, în anexa nr. 6, în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale.
 • Actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de  către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină  o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă  principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social  ales.

Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării  documentației! Termenul poate fi prelungit o singură dată, motivat, pentru 15 zile calendaristice!

Când cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul are la dispoziție încă 30 de zile calendaristice pentru a le completa!

Atestatul este valabil 5 ani și se poate prelungi succesiv pentru încă 5 ani!

Poți solicita concomitent acordarea atestatului social și a mărcii sociale, iar obținerea mărcii sociale  este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială (Se va completa cererea tip  prevăzută în anexa 6a normelor metodologice)!
Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale!

Atenție! Poți obține marca socială doar dacă ai obținut și atestatul de întreprindere socială!

 

Cum poți prelungi valabilitatea atestatului de întreprindere socială?

Trebuie să depui sau să transmiți prin poștă cu confirmare de primire, cu cel putin 45 de zile  calendaristice înainte de data expirarea atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile  calendaristice, la agentia județeană pentru ocuparea forței de muncă respectiv a municipiului  București, în a cărei rază teritorială Î.S. își are sediul, următoarele documente:

 • Cerere pentru prelungirea atestatului, completată conform anexei nr. 4 din normele  metodologice de aplicare a prevederilor Legii. Nr.219/2015 privind economia socială;
 • Actele de înființare și funcționare (prevăzute în normele metodologice), în copie,  certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal sau de persoana  împuternicită în acest scop;
 • Atestatul de întreprindere socială, în original.

Când se suspendă atestatul de întreprindere  socială?

Atestatul de întreprindere socială se suspendă de agențiile județene de  ocupare , în următoarele situații:

 • la solicitarea întreprinderii sociale, pentru o perioadă de maxim 12 luni;
 • Î.S. nu respectă următoarele obligații:
  • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau  constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
  • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate și situaţiile financiare  anuale;
  • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul  social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul  unic de evidenţă a întreprinderilor sociale administrat de ANOFM;
 • Î.S. nu permit accesul personalului cu atribuții de control și nu prezintă acestora  toate informațiile, datele și documentele solicitate.

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale  atestate?

 • de a comunica agenţiei județene de ocupare orice modificări ale  actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la  modificare;
 • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;
 • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului  calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile  financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale,
 • întreprinderile sociale se supun controlului cu privire la respectarea condiţiilor  legale de desfăşurare a activităţii, anual, pentru a se verifica respectarea  criteriilor care au stat la baza eliberării atestatului de întreprindere socială.

Când se suspendă și se retrage atestatul de  întreprindere socială?

Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agențiile de ocupare în  urmatoarele situații:

 • La solicitarea întreprinderii sociale;
 • In situatia în care întreprinderea socială nu a comunicat agenției de ocupare orice  modificare ale actelor de înfiintare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 • In situatia în care nu respecta cumulativ urmatoarele obligatii:
  • de a comunica agenţiei de ocupare orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive,  în termen de 15 zile de la modificare;
  • de a comunica agenţiei de ocupare rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;
  • de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, raportul  social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de  evidenţă a întreprinderilor sociale;
 • Intreprinderile sociale nu permit accesul personalului cu atribuții de control al agențiilor de  ocupare, precum și al altor institutii și organe de control, în vederea exercitării de către  aceștia a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale și să prezinte la solicitarea  acestora toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării  controlului.

Care este procedura pentru obținerea mărcii  sociale?

 • Statutul de întreprindere socială de inserție se certifică prin acordarea mărcii sociale.
 • Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la  data emiterii, precum şi elementul specific de identitate vizuală,  care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a  lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează  prestarea unui serviciu.
 • Instrucțiunile de utilizare a elementului  specific de identitate  vizuală sunt prevăzute în manualul de identitate vizuală, în  conformitate cu Ordinul nr. 1986 din 04.10.2016 al ministrului  muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Ce este marca socială?

Marca socială este forma de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie în  scopul recunoaşterii contribuţiei directe a acestora la realizarea interesului general  şi/sau la îmbunătăţirea situaţiei grupului vulnerabil.

Cuprinde:

 • certificatul care atestă statutul de întreprindere  sociala de inserție;
 • element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau  a lucrărilor executate ori a documentelor care  demonstrează prestarea unui serviciu.

Cine poate fi întreprindere socială de inserție?

Întreprinderea socială de inserție  este întreprinderea socială care:

 • are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să  reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Cine sunt grupurile vulnerabile?

Categorii de grupuri vulnerabile, conform prevederilor Legii  nr. 219/2015 Documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil
Persoane aflate în sistemul de protecție a copilului sau care  provin din acest sistem (în acord cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea  drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea  instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială,
Persoane din familiile beneficiare de ajutor social  (respectând prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările şi completările ulterioare) Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru  plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de  plată
Persoane care fac parte din familii beneficiare de alocaţie  pentru susţinerea familiei (potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea  familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru  plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de  plată
Persoane solicitante de azil sau beneficiare ale protecției  internaționale (definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în  România, cu modificările şi completările ulterioare) Documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile,  potrivit legii
Persoanele fără adăpost Adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ- teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în  acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-  teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la  structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti
Persoanele aflate în situație de risc de a-și pierde  capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai Ancheta socială pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele  metodologice efectuată de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază  teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea  întreprinderii sociale (anual).

Dacă o persoană aparținând categoriilor de grup vulnerabil de mai sus este angajată în cadrul unei întreprinderi sociale de inserție, iar situația socio-familiară a sa nu a cunoscut o evoluție pozitivă, în sensul ieșirii din starea de risc, nu este posibilă excluderea acesteia din grupul vulnerabil.

Care este procedura pentru acordarea mărcii  sociale?

Întreprinderea socială de inserție, respectiv întreprinderea socială care a obținut  atestatul, depune sau transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la agențiile  de ocupare în a căror rază teritorială își are sediul, următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în  anexa nr. 6 la normele metodologice;
 • situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7la normele metodologice;
 • contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil,  în copie;
 • documentele care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, în copie.

Termenul de soluționare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării  documentației complete.

Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului. Certificatul  se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat.  Certificatul se acordă pe o perioadă de 3 ani și nu se percep taxe.

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale de  inserție?

 • să asigure, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri  de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială;
 • să întocmească raportul de activitate anual, care conține aspecte privind întreaga  activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în perioada de  raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care  conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate;
 • să întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual și  extrasul raportului social anual, conform modelului prevăzut în anexele nr. 5A și  5B;
 • să întocmească extrasul situațiilor financiare anuale ;
 • să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală  peste termenul de valabilitate al certificatului;
 • să utilizeze elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în mod  obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a  documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Când se suspendă marca socială?

Marca socială se suspendă de către agenţiile de ocupare în următoarele situații:

 • la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserție certificate, la data solicitată  de către aceasta;
 • în situația în care nu fost respectate criteriile de întreprindere socială de inserție,  așa cum sunt definite de lege;
 • în situația în care nu a fost îndeplinită obligația de a asigura, pentru persoanele  angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să  asigure inserția profesională și socială;
 • în situația în care angajatorul nu a respectat obligația de a transmite documentele  care atestă apartenența la grupul vulnerabil agențiilor de ocupare, în termen de 5  zile de la data la care se demonstrează că persoana angajată aparține grupului  vulnerabil sau, după caz, de la data la care au intervenit modificări în documentele  furnizate;
 • în situația în care nu se comunică în termen de 15 zile modificarea actelor de înfiinţare sau a actelor constitutive;
 • în situația în care nu se transmite, în termen de 3 luni de la încheierea anului  calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile  financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;
 • în situația în care nu se permite accesul organelor de control prevăzute de lege și  nu se prezintă toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea  realizării controlului;
 • în situația în care a fost suspendat atestatul.

Când se retrage marca socială?

 • la data constatării încălcării unuia dintre criteriile de acordare  a atestatului de întreprindere socială ;
 • la expirarea termenelor referitoare la suspendarea mărcii sociale, respectiv :
  • la peste 12 luni de la comunicarea suspendării certificatului, atunci când  suspendarea mărcii sociale se realizează la solicitarea expresă a întreprinderii  sociale;
  • la peste 30 de zile de la comunicarea suspendării mărcii sociale, dacă  întreprinderile sociale nu dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat  la baza  măsurii de suspendare a mărcii sociale și nu fac dovada plății amenzilor stabilite;
 • în situația în care a fost retras atestatul, la data retragerii acestuia.

Care sunt obligațiile anuale de raportare?

 • să întocmească raportul de activitate anual care conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în  perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social  anual care conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare  prezentate;
 • să întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual și extrasul  raportului  social  anual,  conform  modelului prevăzut  în  anexele nr. 5A și 5B la normele metodologice;
 • să întocmească extrasul situațiilor financiare anuale.

Cum sprijină statul structurile economiei  sociale?

 • Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea  autorităţilor administraţiei publice locale:
 • atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor  administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării  activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială
 • sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor  executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
 • sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea  patrimoniului istoric şi cultural local;
 • scutiri de taxe acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare, astfel: întreprinderile sociale de inserţie nu  datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile deţinute și pentru terenurile deţinute sau  utilizate;
 • alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice  locale, în condiţiile legii;
 • contracte rezervate: Autoritățile contractate pot poate rezerva dreptul de participare la  procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate și întreprinderilor sociale de  inserţie – Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • sprijin pentru consolidarea economiei sociale acordat prin Programul Operațional Capital  Uman  – Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de  investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile  sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;
 • măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu  respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie de ajutor de stat;
 • îndrumare metodologică acordată de către agențiile județene pentru ocuparea forței de  muncă, respectiv a municipiului București;
  facilităţi pentru angajarea de tineri cu risc de marginalizare socială, în conformitate cu Legea  nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • anual, de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera  economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004  privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi  completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării  întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu  atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Mai multe informații

Despre cadrul legal al economiei sociale

Site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Despre procedurile de atestare/certificare

Site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă – secțiunea Economie socială

Anexele la Normele metodologice sunt disponibile aici.

Date de contact

Ministerul Muncii, Familiei,  Protecției Sociale și Persoanelor  Vârstnice: Compartimentul Economie Socială intreprinderisociale@mmuncii.ro

ANOFM și AJOFM:  Compartimentul Economie Socială – fax: 021.303.98.51 sau http://www.anofm.ro/contacteaza-ne