ANUNȚ SELECȚIE 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea sociala si combaterea saracieii”
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă”
Titlu proiect: „CES- Consolidarea Economiei Sociale”
Nr. contract: POCU/449/4/16/127794
Cod SMIS 2014+: 127794
Nr. 3 Data : 10.09.2020

ANUNȚ SELECȚIE – 3 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica anunță organizarea unei proceduri de selecție a 3 experți juriu (evaluatori planuri de afaceri )pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “CES Consolidarea Economiei Sociale (POCU/449/4/16/127794).
Orasul Rupea, în calitate de Beneficiar și Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de parteneri, implementează proiectul “Ces Consolidarea Economiei Sociale”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.
Proiectul „CES Consolidarea Economiei Socuale” se derulează incepand cu data de 02 septembrie 2019 și are ca obiectiv general, consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Nord – Est și Centru, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Procedura de selecție în vederea contractării celor 3 experți juriu se derulează pentru următoarele posturi:

  • 1 Reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie) din regiunile de implementare ale proiectului (Studii universitare absolvite +Vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverinta ca este incadrat intr-o intreprindere sociala atestata din regiunile de implementare (se depune copie conform cu orginalul a atestatului intreprinderii sociale in care este incadrat) sau ca are un rol relevant în domeniul în economiei sociale (formator, consultant, consilier, etc. Se depun documente justificative))
  • 1 Reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului (Studii universitare absolvite, Vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverinta ca este incadrat intr-o structura a mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului)
  • 1 Reprezentant al institutiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunile de implementare ale proiectului( Studii universitare absolvite + Vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverinta ca este incadrat intr-o institutie financiara ban cara sau nonbancara din regiunile de implementare ale proiectului

Aplicanții sunt în mod obligatoriu încadrați profesional în structurile din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures), Sud Muntenia (judetele Calarasi, Giurgiu, Ialomita) si Nord Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava,Neamt, Vaslui).
Durata estimata a contractului este de 2 luni, cu un total de 126 de ore.

Poate participa la concursul organizat pentru contractarea expertilor juriu, orice persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite în Ghidul Solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.
1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs:
a. Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
b. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. Îndeplinește condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor concursului;
e. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor din prezenta funcție;
2. Condiții specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de Membru juriu stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate in anunt: vechime profesionala specifica de minim 5 ani, studii superioare absolvite, experienta profesionala in domeniile economie sociala, bancar si mediu de afaceri.
3. Atribuții principale:
– Evalueaza planurile de afaceri depuse în cadrul concursului, conform Metodologiei de selecție;
– Este responsabil cu completarea Grilelor de evaluare, cu argumentarea punctajului acordat și transmiterea în termenele stabilite, precum și de susținerea argumentată a evaluării realizate în cazul în care necesar;
– Este responsabil cu predarea unui Raport final de activitate, cu mentionarea principalelor activități desfășurate (numar planuri de afaceri evaluate, punctaje aferente, perioada de evaluare, etc).
Aplicanții vor putea consulta Metodologia de întocmire, evaluare și selecție a planurilor de afaceri accesand site ul primariei Rupea :https://www.primariarupea.ro/pocu-ces/

 

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru
Juriu:
– Cerere de înscriere la concurs adresată reprezentantului Legal al Partenerului – GAL Transcarpatic (cererea va cuprinde denumirea postului pentru care candideaza – de exemplu: Membru juriu reprezentant al sectorului economiei sociale, Membru juriu reprezentant al mediului de afaceri local sau Membru juriu reprezentant al ai institutiilor financiare bancare sau nonbancare);
– Copia actului de identitate sau orice alte documente care atesta identitatea (cu mentiunea “conform cu originalul”);
– Copia documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (cu mentiunea “conform cu originalul”);
– Copie documente doveditoare vechime profesionala specifica în muncă (cu mentiunea “conform cu originalul”);
– Curriculum vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, cu menționarea postului vizat;
– Copie documente justificative experiență în domeniul vizat:
– Copie Contract de munca/antrepriză/servicii (etc.) in domeniul economiei sociale/bancar/ mediu de afaceri (cu mentiunea “conform cu originalul”) sau Adeverinta ca este incadrat intr-o structura a mediului de afaceri local/bancar/ economie sociala din regiunile de implementare ale proiectului – pentru persoane angajate;
– Copie document din care sa rezulte calitatea de administrator firma cu activitate in domeniul economiei sociale/bancar/mediu de afaceri (cu mentiunea “conform cu originalul”) – pentru administratori;
– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandari, etc.).

 

Modalitatea de depunere și verificare a candidaturii:
1. Transmiterea documentelor la adresa de email: transcarpatica.gal@gmail.com (în cc: emailul persoanei de contact), cu denumirea EVALUATORCES127794 sau depunerea acestora la sediul Asociatiei Gal Transcarpatica : Str. Valea Grajdului, nr. 2, Comuna Bran, județul Brașov intre orele 09:00 – 17:00
2. Perioada de depunere a candidaturilor: 23 septembrie – 25 septembrie 2020, ora 1600. Fiecare aplicație va primi un număr de inregistrare, care va fi comunicat fiecarui participant in parte.
3. Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi  comunicat individual pe emailul fiecarui participant in data de 28 septembrie 2020, orele 1600.
4. Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un interviu la sediul Gal Transcarpatica sau telefonic organizat in perioada 29 septembrie -01 octombrie 2020 (planificarea va fi stabilita in functie de disponibilitatea persoanelor selectate).
5. Rezultatele finale ale selecției membrilor juriului vor fi afisate pe site-ul proiectului in data de 02 octombrie 2020, dupa ora 1600.
Persoana de contact: Coordonator Partener 1 Nan Ioana Magdalena
Transcarpatica.gal@gmail.com; gal.transcarpatica@yahoo.ro
Telefon : 0766.054.445