ANUNȚ SELECȚIE : Expert tehnic formare

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui expert dupa cum urmeaza :  Expert tehnic formare pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural” (POCU/879/4/16/148780).

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de Beneficiar împreună cu FIRST JOB SCHOOL SRL, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS, in calitate de Partener 2, implementează proiectul “ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, , Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.

Proiectul „Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural” se derulează incepand cu data de 15 octombrie 2021 și are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de  faceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

Procedura de selecție în vederea contractării unui expert se derulează pentru următorul post:

Pozitiile de experțidin cadrul proiectului Studii Cerinte privind experientaprofesionala solicitata Durata estimata a contractului
1 Expert  tehnic formare Studii superioare – 3 ani  ·          Activitati de implementare/ urmarire/ monitorizare activitati – 2 ani·          Expert activitati pregatire si gestionare dosare formare – 2 ani

·          Sa cunoasca legislatia relevanta de specialitate

·          Operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)

·          Capacitate de comunicare

·          Capacitate de analiza si sinteza

·          Capacitatea de a lucra sub presiune

·         Competente de comunicare scrisa si orala in limba romana si maghiara

252 Ore/inegal(predare 8 ore/zi)

 

Aplicanții sunt în mod obligatoriu încadrați profesional în structurile din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia.

Poate participa la concursul organizat pentru contractarea expertilor mai sus mentionati, orice persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite în Ghidul Solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

 1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs:
  1. Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
  2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Îndeplinește condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor concursului;
  5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor din prezenta funcție;

2.    Atribuții principale

 • Expert tehnic formare

Asigura organizarea eficienta a activitaþii de formare profesionala contiua din proiect, cu respectarea cerintelor legislatiei nationale aplicabile furnizorilor de formare pe tot parcursul procesului de formare inclusiv eliberarea certificatelor catre participanti;

Asigura gestionarea documentelor aferente programelor de formare aflate in responsabilitatea sa;

Se deplaseaza la locatiile de desfasurare a programelor de formare in cele 3 Reg. De dezvoltare ale proiectului;

Sprijina activitatea de informare la nivel local in legatura cu activitatile si obiectivele proiectului;

Raspunde de intocmirea dosarului de formare ca reprezentant al furnizorului de formare;

Verifica si raspunde pentru realitatea tuturor documentelor relevante aferente grupului þinta

identificat în proiect ce participa la programele de formare;

Menþine comunicarea permanenta cu managerul de proiect si cu membrii echipei de proiect în

vederea atingerii rezultatelor propuse;

Introduce datele in baza de date;

Verifica documentele prezentate de persoanele care urmeaza sa participe la programul de formare

si le sprijina, daca este cazul, sa-si completeze aceste documente;

Organizeaza, monitorizeaza si desfasoara activitatea de pregatire, derulare si evaluare a cursurilor

din cadrul proiectului;

Gestioneaza relaþia cu anc pentru cursurile din proiect;

Colaboreaza cu echipa de formatori implicaþi în procesul de formare si coodoneaza activitatea

acestora;

Organizeaza examenele de absolvire;

Responsabil de tiparire si eliberare certificate de absolvire;

Gestioneaza documentele ce rezulta din activitatea proprie;

Colecteaza chestionarele de evaluare a sesiunilor de formare, centralizeaza datele si elaboreaza

rapoartele de evaluare dupa fiecare sesiune ;

Elaboreaza rapoarte privind activitatea proprie desfasurata, în raport cu procedurile relevante;

Participa la întâlnirile echipei de proiect;

Participa la evenimentele din proiect – acolo unde este cazul;

 

 1. Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate:
 • Cererea de înscriere la concurs adresată reprezentantului Legal al Partenerului – GAL Transcarpatica (cererea va cuprinde denumirea postului pentru care candideaza ;
 • Copia actului de identitate sau orice alte documente care atesta identitatea (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copia documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copie documente doveditoare vechime profesionala specifica în muncă (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Curriculum vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, cu menționarea postului vizat;
 • Copie documente justificative experiență în domeniul vizat:

 

Vă informăm că Gal Transcarpatica va utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării selecției de membri juriu. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Gal Transcarpatica a implementat măsuri tehnice și organizatorice prin care este asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale.

 

Modalitatea de depunere și verificare a candidaturii
1. Transmiterea documentelor la adresa de email:  transcarpatica.gal@gmail.com (în cc: emailulpersoanei de contact), cu denumirea dosar candidatura  sau depunerea acestora la sediul

Asociatiei Gal Transcarpatica : Str. Valea Grajdului, nr. 2, Comuna Bran, județul Brașov, intre

orele 09:00 – 17:00.

2. Perioada de depunere a candidaturilor: 01 martie – 10 martie 2022, ora 12:00. Fiecare aplicație va primi un număr de inregistrare, care va fi comunicat fiecarui participant in parte.
3. Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi afisat la avizierul sediului As. GAL Transcarpatica si comunicat individual fiecarui participant in data de 11 martie 2022,orele 1600.
4. Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un interviu Organizat la sediul Gal Transcarpatica sau telefonic, in perioada 11 martie – 14 martie 2021 (planificarea va fi stabilita in functie de disponibilitatea persoanelor selectate).
5.Rezultatele finale ale selecției membrilor juriului vor fi afisate pe avizierul de la sediul GAL Transcarpatica in data de 15 martie 2022, dupa ora 1600.

Persoana de contact: Manager Proiect  Nan Ioana Magdalena

Email: transcarpatica.gal@gmail.com; transcarpatica.rural@gmail.com