ANUNȚ SELECȚIE : Formator competente antreprenoriat social

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica anunță organizarea unei proceduri de selecție a  4 experti dupa cum urmeaza :

Formator competente antreprenoriat social pe perioadă determinată de 3-5 luni functie de graficul de desfasurare al programului de formare, în cadrul proiectului “Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural” (POCU/879/4/16/148780).

Asociația Grupul de Actiune Locala Transcarpatica, în calitate de Beneficiar împreună cu FIRST JOB SCHOOL SRL, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS, in calitate de Partener 2, implementează proiectul “ Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, , Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabil.

Proiectul „Dezvoltarea antreprenoriatului competitiv in mediul rural” se derulează incepand cu data de 15 octombrie 2021 și are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului economiei sociale si a bunastarii comunitare prin sprijinirea infiintarii a 18 de intreprinderi sociale si cresterea abilitatii persoanelor de a materializa idei de  faceri sociale inovative prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale pentru 80 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale in mediul rural.

Procedura de selecție în vederea contractării a 4  experti si  se derulează pentru următorul post:

Pozitiile de experți

din cadrul proiectului

Studii Cerinte privind experienta

profesionala solicitata

Durata estimata a contractului
·         2 Formator competente antreprenoriat social

 

·         Studii superioare finalizate -3 ani

·         Certificat de formator recunoscut ANC

 

·          Experienta in management min 1 an

·          Sa cunoasca legislatia relevanta de specialitate

·          Operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)

·          Capacitate de comunicare

·          Capacitate de analiza si sinteza

·          Capacitatea de a lucra sub presiune

·         Competente de comunicare scrisa si orala in limba romana

80 Ore/inegal

(predare 8 ore/zi in sistem  online/clasic)

·         2  Formator competente antreprenoriat social

 

·         Studii superioare finalizate -3 ani

·         Certificat de formator recunoscut ANC

 

·          Experienta in management min 1 an

·          Sa cunoasca legislatia relevanta de specialitate

·          Operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet)

·          Capacitate de comunicare

·          Capacitate de analiza si sinteza

·          Capacitatea de a lucra sub presiune

·         Competente de comunicare scrisa si orala in limba romana si maghiara

 

80 Ore/inegal

(predare 8 ore/zi in sistem clasic/online)

Aplicanții sunt în mod obligatoriu încadrați profesional în structurile din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Regiunea Centru, Sud Muntenia si Regiunea Sud Vest Oltenia.

Poate participa la concursul organizat pentru contractarea expertilor mai sus mentionati, orice persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite în Ghidul Solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

 1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs:
  1. Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
  2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. Îndeplinește condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor concursului;
  5. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor din prezenta funcție;

2.      Atribuții principale:

 • Formator competente antreprenoriat social

– Responsabil cu actualizarea suportului de curs si cu elaborarea materialelor suport de formare pentru programul de formare „Competente in Antreprenoriat social”;

-Asigură furnizarea formării pentru programul de formare „ Competente in Antreprenoriat social” conform dosarului autorizat;

-Sustine cursul in mod interactiv;

-Asigură relaționarea și îndrumarea permanentă a participanților la programele de formare; -Participa in calitate de examinator la comisia de examinare;

-Participa la elaborarea Raportului sesiunii de formare ;

Realizeaza propriile rapoarte de activitate si participa la reuniunile de lucru ale echipei de proiect pentru analizarea progresului si planificarea activitatilor viitoare.

 1. Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate:
 • Cererea de înscriere la concurs adresată reprezentantului Legal al Partenerului – GAL Transcarpatica (cererea va cuprinde denumirea postului pentru care candideaza ;
 • Copia actului de identitate sau orice alte documente care atesta identitatea (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copia documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copie documente doveditoare vechime profesionala specifica în muncă (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Curriculum vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, cu menționarea postului vizat;
 • Copie documente justificative experiență în domeniul vizat:

 

Vă informăm că Gal Transcarpatica va utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării selecției de membri juriu. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Gal Transcarpatica a implementat măsuri tehnice și organizatorice prin care este asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale.

 

Modalitatea de depunere și verificare a candidaturii
1. Transmiterea documentelor la adresa de email:  transcarpatica.gal@gmail.com (în cc: emailul

persoanei de contact), cu denumirea dosar candidatura  sau depunerea acestora la sediul

Asociatiei Gal Transcarpatica : Str. Valea Grajdului, nr. 2, Comuna Bran, județul Brașov, intre

orele 09:00 – 17:00.

2. Perioada de depunere a candidaturilor: 17 martie – 25 martie 2022, ora 12:00. Fiecare aplicație va primi un număr de inregistrare, care va fi comunicat fiecarui participant in parte.
3. Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi afisat la avizierul sediului As. GAL Transcarpatica si comunicat individual fiecarui participant in data de 28 martie 2022,orele 1600.
4. Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un interviu

Organizat la sediul Gal Transcarpatica sau telefonic, in perioada 28 martie – 30 martie 2021 (planificarea va fi stabilita in functie de disponibilitatea persoanelor selectate).

5.Rezultatele finale ale selecției membrilor juriului vor fi afisate pe avizierul de la sediul GAL Transcarpatica in data de 30 martie 2022, dupa ora 1600.

Persoana de contact: Manager Proiect  Nan Ioana Magdalena

Email: transcarpatica.gal@gmail.com; transcarpatica.rural@gmail.com